Privacy statement & disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Via deze website worden privacygevoelige oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij verwerking van persoonsgegevens houdt Degree-n B.V. zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens Degree-n B.V. verzamelt en gebruikt met welk doel. Degree-n B.V. raadt u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van de website

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen op deze website worden door Degree-n B.V.  slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website worden aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend. Hoewel Degree-n B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikt maakt van ­bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Degree-n B.V. garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen.

Degree-n B.V. wijst in dat verband iedere aansprakelijkheid van de hand. De informatie op de website van Degree-n B.V., waaronder deze informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen, aanvullingen en weglatingen zullen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Informatie van derden, producten of diensten

Op de website van Degree-n B.V. staan links naar de website van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Degree-n B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Degree-n B.V. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Degree-n B.V. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen

Degree-n B.V. behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Degree-n B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Degree-n B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Degree-n B.V. verstrekt. Degree-n B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Uw IP-adres

 

Waarom Degree-n persoonsgegevens bewaart

Degree-n B.V. verwerkt, uw persoonlijke gegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Degree-n B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit commerciële of technische dienstverlening.

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Hoe lang de Degree-n persoonsgegevens bewaart

Degree-n B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Degree-n B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Degree-n B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor een analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Degree-n B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@www.degree-n.com. Degree-n B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Degree-n B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Degree-n B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

www.degree-n.nl is een website van Degree-n B.V. Degree-n B.V. is als volgt te bereiken:

Adres:                                                                          Oude Enghweg 2

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 65963296

Telefoon:                                                                     +31 (0)35 7400 500

E-mailadres:                                                               info@www.degree-n.com